Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Impact Kindertherapie

Beroepsprofessionaliteit

 • De speltherapeut van Impact Kindertherapie is lid van de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.speltherapie.net en op www.vaktherapie.nl.
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (www.fvb.vaktherapie.nl) en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.
 • De speltherapeut hanteert de regelgeving omtrent het Veilig Incidenten Melden.
 • De speltherapeut zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatiegesprekken worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • De sessies duren 45 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Betalingsvoorwaarden

 • Therapie kan tot een dag (24 uur) voor aanvang kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging op de dag zelf is de speltherapeut gerechtigd om 50% van het afgesproken tarief in rekening te brengen.
 • De kosten zijn € 85,00 per behandeling en €75,- voor een intakegesprek, oudergesprek of evaluatiegesprek.
 • No-show (niet verschijnen) wordt niet vergoed door de verzekeraars en gemeente en wordt volledig in rekening gebracht door de therapeut bij de ouders van de cliënt.
 • Aan het einde van de maand wordt de factuur via e-mail toegestuurd. Betalingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuurnummer.
 • Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan staat het de speltherapeut vrij om incassomaatregelen te nemen. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de cliënt.
 • Impact Kindertherapie is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11.1 g Wet OB 1968 (Staatscourant 01-04-2016).
 • Tarieven kunnen jaarlijks worden herzien.Privacybeleid


Privacy beleid Impact Kindertherapie

Uw privacy inzake uw dossier
Voor een goede vaktherapeutische behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend vaktherapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO [1]. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend vaktherapeut heb ik in principe als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Indien er informatie gedeeld wordt met derden, zie ‘Delen met derden’, zal hier een schriftelijke toestemming of verwerkingsovereenkomst aan ten grondslag liggen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Persoonsgegevens
De therapeut verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • BSN klantnummer (indien wettelijk verplicht [2])


Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen. Impact Kindertherapie verwerkt persoonsgegevens alleen op basis van een wettelijke grondslag.

De wettelijke grondslagen zijn:
Uw toestemming in de getekende samenwerkingsovereenkomst, wettelijke verplichting en input behandelplan.

 • Gegevensuitwisseling zorgketenpartners, mits u toestemming geeft
 • Verslaglegging van het behandelcontact tijdens sessies
 • Telefonisch contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten
 • Het voeren van een financiële administratie


Delen met derden
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het voeren van mijn financiële administratie; zodat ik een declaratie kan opstellen en mijn administrateur belastingaangifte namens mij kan doen.

Met eventuele andere organisaties die uw gegevens verwerken voorvloeiende uit uw behandeling, zorgt Impact Kindertherapie voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. En sluit daar waar nodig een verwerkingsovereenkomst om veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Impact Kindertherapie is verantwoordelijk voor deze veilige communicatie met eventuele keten(zorg)partners.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

Bewaartermijn
Impact Kindertherapie zal uw dossier niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard na de laatste mutatie in het dossier.

Privacy zorgnota
Op de zorgnota, declaratie, die u schriftelijk (of digitaal met wachtwoord) ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze zorgnota, declaratie, kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN-klantnummer (indien wettelijk verplicht [3])
 • Uw zorgverzekeringsnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld: zitting individuele vak therapeutische behandeling, oriëntatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult


Beveiliging
Impact Kindertherapie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Rechten
U hebt het recht om uw dossier in te zien, uw gegevens te corrigeren of waar nodig te laten verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij Impact Kindertherapie om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies
Impact Kindertherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar site. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Links
Deze site kan links bevatten naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer u klikt op een van die links, u mijn site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van mij is. Deze sites kunnen onafhankelijk van Impact Kindertherapie informatie verzamelen over u en ik raad u aan de privacy statements van deze gelinkte andere sites te lezen, want hun privacybeleid kan afwijken van die van Impact Kindertherapie.

Vragen
Als u vragen heeft over deze privacy statement, neem dan contact op via eefke@impactkindertherapie.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of anderszins. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de het NIBIG. Deze houdt toezicht op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is een onafhankelijke geschilleninstantie: info@nibig.nl.


Impact Kindertherapie, 7 juli 2023.


[1] https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

[2] Een vrijgevestigde vak therapeut valt niet onder de zorgwet. En mag in deze hoedanigheid geen BSN nummer registreren voor volwassen cliënten. Voor minderjarige cliënten is een vrijgevestigd vak therapeut wel verplicht het BSN nummer te registreren in de administratie, mits er een vergoeding plaatsvind op basis van de Jeugdzorgwet.

[3] Een vrijgevestigde vak therapeut valt niet onder de zorgwet. En mag in deze hoedanigheid geen BSN nummer registreren voor volwassen cliënten. Voor minderjarige cliënten is een vrijgevestigd vak therapeut wel verplicht het BSN nummer te registreren in de administratie, mits er een vergoeding plaatsvind op basis van de Jeugdzorgwet.

Impact Kindertherapie | Dalfsen| eefke@impactkindertherapie.nl| 06-30422888 | register vak therapie (FVB)


Klachtenregeling

Klachtenregeling Impact Kindertherapie
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Impact Kindertherapie voldoet aan deze eisen en probeert zo zorgvuldig mogelijk haar werkzaamheden uit te voeren en zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en (zorg)vragen. Desondanks kan het voorkomen dat je aanloopt tegen zaken die je niet prettig vindt. In dat geval stel ik het erg op prijs als we die problemen samen kunnen bespreken, om van daaruit te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen goed voelt.

Mocht je desondanks toch het idee hebben dat jouw klacht niet gehoord wordt, of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt je de klacht kosteloos kenbaar maken bij de onafhankelijke klachtencommissie NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Het NIBIG voorziet in gekwalificeerde klachtenfunctionarissen, die in het hele land kunnen worden ingezet. Wordt ook daarmee de klacht niet opgelost dan kun je de klacht indienen bij de onafhankelijke Geschilleninstantie.